ACTUALIZACIÓN JUNIO 2020

NUEVo PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA OPOSICIÓN GUB 2020

 

  

 

Nuevo plazo de inscripción a la oposición de GUB.

 

El Ajuntamiento de Barcelona ha abierto --con fecha 9 de junio-- nuevo periodo de inscripción, aún puedes presentarte. 

 

Tienes 20 días para formalizar la inscripción.

 

Se alarga el periodo de inscripción hasta el dia 3 de julio. 

 

 

ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2020

Requisitos para presentarse

YA ESTÁN AQUÍ LAS BASES OFICIALES DE AGENTE DE LA GUARDIA URBANA BARCELONA 2020

Hay cambios con respecto a las anteriores!

3. Requisits de participació

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local. B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 5-2-2020 CVE 2020003501 Pàg. 3-27 https://bop.diba.cat A 3

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver -ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Les persones aspirants que tinguin aprovat amb anterioritat el curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de presentar al Departament Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu el permís de conduir A2 en el moment d’iniciar el període de pràctiques professionals, amb el compromís de tenir -lo vigent mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. En cas de no disposar de l’esmentat permís de conduir en el moment d’iniciar el període de pràctiques professionals, tindran com a data límit la que correspongui a la finalització per a la resta de persones aspirants del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). La no presentació d’aquest permís comportarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu

i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.

j) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

k) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4.

 

3.2. Tots els requisits anteriors han de complir -se l’últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisits especificats a l’apartat h).

En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

Novedad!!

Publicada la convocatoria de 260 plazas Guardia Urbana de Barcelona

 

 

El Ajuntament de Barcelona ya ha hecho públicas las 282 plazas para la convocatoria de 2020.

 

Una oposición requiere tiempo y dedicación, así que no lo dejes para último momento. ¿A qué esperas para empezar?

 

Este es tu año, y por ello queremos asegurarte la mejor preparación en todas las pruebas.


 

Hacemos formación a medida para diferentes puestos de Administraciones públicas.

 

Solo tienes que consultarnos tu necesidades y nosotros te damos soluciones.

 

 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable