Visitanos en Facebook!!!!

Sirh
Soluciones Integrales
Recursos Humanos    

 

 

 

 

Temario y Bases convocatoria Mossos d'Esquadra

En este apartado tienes a tu disposición las últimas bases y temario de la convocatoria de plazas de Agentes (Escala básica) de Mossos d'Esquadra.

Índice temas para la convocatoria mossos d'esquadra 2020-2021

 

Àmbit de coneixements de l’entorn

 1. Història de Catalunya (part I)
 2. Història de Catalunya (part II)
 3. Àmbit sociolingüístic
 4. Marc geogràfic de Catalunya
 5. Entorn social a Catalunya
 6. Les tecnologies de la informació en el segle XXI  


Àmbit institucional

 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
 2. Les institucions polítiques de Catalunya
 3. L’ordenament jurídic de l’Estat
 4. Els drets humans i els drets constitucionals
 5. Les institucions polítiques de l’Estat
 6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
 7. L’organització territorial de l’Estat
 8. La Unió Europea


Àmbit de seguretat i policial

 1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
 2. El Departament d’Interior
 3. La coordinació policial
 4. El marc legal de la seguretat
 5. El Codi deontològic policial

Opiniones y testimonios curso preparación oposiciones Mossos d'Esquadra. - Academia Sirh Oposiciones en Barcelona

Testimonios y opiniones de nuestros alumnos del curso para preparar las oposiciones para Mossos d'Esquadra

 

Quieres conocer algunos de los testimonios y las opiniones de alumnos que han cursado el curso de Mossos d'Esquadra. Clic en este enlace >>

 


Guía oposiciones Mossos d'Esquadra


Resumen convocatoria oposiciones Mossos d'Esquadra

La siguiente recopilación tiene carácter informativo, para obtener datos oficiales consulta las bases. La información presentada está extraida de las bases publicadas en el DOGC mediante resolución del Departamento de Interior en el que se convoca mediante oposición libre prar cubrir las plazas de mosso/a de la escala básica del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

 

Requisitos para ser Mossos d´Esquadra

Pulsa sobre las pestañas para ir visualizando los contenidos que te interesen.
 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competen
 • Haver complert 18 anys i no superara l'edad establerta pera a la jubilació forçosa.
 • Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causad'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex corresponent de la convocatòria de les bases de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • Satisfer la taxa establerta (sempre que no estigui inclós en els supòsits d'exempció establers a les bases).
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acordamb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductor.
 • Els requisits han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds , excepte la possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor o equivalent, que s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits.
 • En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera. En el termini de 20 dies hàbils determinats per la publicació de la llista de persones convocades a la fase de formació: títol de batxiller, tècnic o equivalent, certificats d'antecedents penals, permís de conduir, declaració deno haver estat separat mitjançant expdiente disciplinari del qualsevol administració pública i declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes

Fases de la oposición a Mosso/a d'Esquadra

Este proceso se divide en tres fases:

 

Fuente: Generalitat de Catalunya
Fuente: Generalitat de Catalunya

La primera fase (1F) se la fase de Oposición yconsta de diferentes pruebas:

 

Primera prueba, consta de la siguientes subpruebas:

 • Conocimientos
 • Aptitudinales
 • Personalidad

Segunda prueba:

Pruebas físicas:

 • Circuito de Agilidad
 • Press sobre banco
 • Curs Navette

+ Comprobación de los datos antropométricos

 

Tercera prueba:

Adecuación psicoprofesional

 • Pruebas psicotécnicas
 • Entrevista

 

 

 

 

Cuarta prueba:

Catalán:

 • Expresión oral
 • Expresión escrita

+ Comprobación causas de exclusión médica

 

 

La segunda fase (2F) es la fase de Formación.

Superación curso selectivo de formación básica policial en el ISPC

 

 

 

 

La tercera fase (3F) es la fase de Prácticas.

Prácticas en un lugar de trabajo determinado por la Dirección de General de Policía.

 

A continuación tienes un resumen de como se desarrolla el proceso. Recuerda que en caso de duda o si necesitas la información completa debes recurrir a las bases.

Primera fase
para la provisión de plazas de Mosso/a d'Esquadra

1ª prueba: Conocimientos, Aptitudinales y Personalidad

Test de 50 preguntes en relació amb el temari que s'inclou ales bases de la convocatòria.
Puntuació: 0-10 punts - Mínim 5 punts per superar la prova.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.


Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona aspirant. S'avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

Puntuació: 0-10 punts - Mínim 5 punts per superar la prova

Subprova orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

Qualificació: apte/a o no apte/a

Consultanos sin ningún compromiso

 

Aptitudinales, Personalidad...Si quieres más información de cómo prepararlas y de como te podemos ayudar, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

2ª prueba: Pruebas físicas

A les persones que superin la subprova aptitudinal i la subprova de personalitat se'ls sumarà la puntuació obtinguda a la subprova de coneixements, i seran aptes a la primera prova les 3.850 persones participants que obtinguin la millor puntuació del sumatori resultant de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal.

En cas d'empat de puntuació en la posició 3.850, seran aptes totes les persones empatades en aquesta puntuació.

 

Exercicis que composen aquesta prova:

 • 1r exercici: circuit d’agilitat
 • 2n exercici: pressió sobre banc
 • 3n exercici: cursa llançadora

 

 

A tenir en compte:

 • Per a la realització de la prova, les persones participants s'hi han de presentar amb roba i calçat esportius.
 • No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis.
 • les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex de les bases
 • Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el tribunal qualificador podrà realitzar les proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d'Esports. El fet de donar positiu en alguna d'aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre's a aquestes proves comporta l'exclusió automàtica de la convocatòria.
 • Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics. En cadascun dels exercicis físics han d'aconseguir una puntuació mínima d'1 punt. Les persones participants que no obtinguin una puntuació mínima d'1 punt en cadascun dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.
 • Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l'exercici “circuit d'agilitat”, 30% per a l'exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l'exercici “cursa de llançadora”.


Puntuació

 • Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.
 • Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l'annex de les bases.
  La puntuació total de la prova física s'obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.
 • Per superar la prova s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.


Participants embarassades

 • Participants embarassades: les participants convocades a la realització de la prova física que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l'ajornament de la prova física, que hauran de realitzar a la següent convocatòria d'accés a la categoria de mosso/a.

3ª prueba: Adecuación psicoprofesional

El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista amb les persones participants que hagin resultat aptes en la prova física ordenades segons la puntuació del sumatori resultant de la puntuació obtinguda a la primera prova i a la segona prova de més a menys puntuació. D'aquesta llista, les 2.750 persones participants més ben classificades seran convocades per realitzar la prova d'adequació psicoprofessional.

 

En cas d'empat de puntuació en la posició 2.750, seran convocades a la realització de la tercera prova totes les persones empatades en aquesta puntuació.

 

Adequació psicoprofessiona, consta de dues proves:

 • Primera subprova - Proves psicotècniques
 • Segona subprova - Entrevista

Ambdues proves estàn orientats a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar. A l'inici d'aquesta prova les persones participants hauran d'emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serveixen únicament com a element de suport a la prova d'adequació psicoprofessional.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Trobaràs més informació de les subproves en les següents pestanyes.

Orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Un cop avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de fer l'entrevista i es publicarà la llista de les persones aspirants convocades.


Consistirà en una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques amb vista a determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

Important

El dia de la realització de l'entrevista les persones participants han d'entregar una fotografia actual en format carnet.

Consultanos sin ningún compromiso


Psicotécnicos de personalidad y preparar la Entrevista para Mosso d'Esquadra son dos capítulos claves para llegar a tu objetivo. Estos escollos se presentan al final de la primera fase, con mucho camino ya realizado, no puedes fallar......Si quieres información para mejorar tus posibilidades y averiguar como podemos ayudarte, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

4ª prueba: Conocimientos de la lengua catalana

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. La realització d'aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:

1a part: expressió escrita   

 • S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de mínim 180 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d'aquesta convocatòria.
 • Durada màxima: 1.30 hores


2a part: expressió oral   

 • S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.
 • Durada màxima: 10 minuts

 


Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte. Per ser declarat apte s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

 

Per acreditar que estan exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, les persones participants han d'aportar als llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista de persones convocades per a la comprovació de les causes d'exclusió mèdica, algun dels documents que es detallen a continuació:

 • a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre l'avaluació i certificació de coneixements de català, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
 • b) Certificat del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui aquesta funció, en què consti de forma clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que ha obtingut plaça o que ha superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017. Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no serà necessària l'acreditació documental esmentada

El tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista provisional de les persones participants que estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, les quals disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. Transcorregut el termini esmentat anteriorment, el tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista definitiva de les persones participants que estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. Les persones participants no exemptes seran convocades a la realització d'aquesta prova.

 

5ª prueba: Comprobación de los datos antropométricos

La comprobación de estos datos se realiza de forma independiente durante la realización de la prueba física. En caso que no se cumpla los requisitos de altura e índice de masa corporal los participantes serán automáticamente excluídos del proceso.

 

* L'alçada ja no és causa d'exclusió sempre que no impideixi el desenvolupament de la funció policial.

2.1.d) [...] tenir un índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30 d'acord amb el que estableix la base 6.1.5 d'aquesta convocatòria.

 • L'índex de massa corporal s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en metres).


Marge:

 • En cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.


Segona observació

 • En el supòsit que les persones participants no compleixin aquests requisits en una primera observació, l'equip mèdic responsable farà un segona observació per tal de verificar l'alçada i l'índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan la persona del tribunal qualificador present a la prova ho determini.
 • Les persones participants que no compleixin els requisits d'alçada i d'índex de massa corporal seran excloses automàticament de la convocatòria.
 • Tenint en compte que les dades antropomètriques són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l'exclusió o no de la persona participant vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i l'hora determinats pel tribunal qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format per garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones participants. En conseqüència no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la comprovació i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant.

6ª prueba: Comprobación de las causas de exclusión médica

Se realizan las pruebas para comprobar que los aspirantes no estan incluidos en ninguna de las causas médicas de exclusión indicadas en el anexo 3. En las pruebas se realizan analíticas de orina, de sangre y exploraciones o pruebas complementarias que los médicos designados por el tribunal consideren oportunas. Las pruebas se realizan en una única llamada en los días y horas que se determinen.

 

Los participantes incluídos en alguna de las causas de exclusión médica serán excluídos automáticamente de la convocatoria.

 

A l'inici de la prova, les persones participants hauran de contestar, mitjançant declaració jurada, un qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què hagin estat sotmeses. En el cas que una persona participant no consigni completament o falsegi alguna de les dades d'aquest qüestionari, serà exclosa de la convocatòria..

Tenint en compte que les causes d'exclusió mèdica que comporten nivells de tall (valors màxims o mínims per a l'exclusió, com per exemple la tensió arterial, l'agudesa auditiva, l'agudesa visual, les proves respiratòries i totes les antropomètriques) són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l'exclusió o no de la persona participant en una d'aquestes proves vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i hora determinats pel tribunal qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format per tal de garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones participants.

..no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant.

La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies de les lesions dermatològiques i perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició del tribunal qualificador a fi que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o desp rés del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant.

Tatuajes

La comprobación de tatuajes se realizará de manera independiente durante la realización de la comprobación de las causas de exclusión médica.

 

Tener tatuajes ya no es motivo de exclusión directa del proceso. Se valorará que el contenido de dichos tatuajes este acorde con los principios que deben regir en la policía.

 

Segunda y Tercera fase
para la provisión de plazas de Mosso/a d'Esquadra

La segunda y tercera fase en el proceso para mosso/a d'Esquadra abarcan un periodo más amplio. Pasamos a ver los detalles más importantes.

 

Aquesta segona fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.


El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.


Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, que n'han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.


El tribunal qualificador declararà excloses de la convocatòria les persones participants que perdin, definitivament, la condició d'alumne de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els apartats 8.1.b), 8.1.c), 8.1.d) i 8.1.e) del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5676, de 20.7.2010). La direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d'informar el tribunal qualificador de les persones participants que perdin definitivament aquesta condició.


Les participants que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar l'ajornament de la realització d'aquesta fase fins a la realització en la següent convocatòria de la fase de formació. La sol·licitud d'ajornament s'ha d'adreçar al tribunal qualificador i s'ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a la base 3.2.2, abans de la data de realització de la fase de formació, i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.


Qualificació. Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.


Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1 i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.


El tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista de les persones participants que hagin resultat aptes en la fase de formació ordenades segons el sumatori resultant de la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en la fase de formació de més a menys puntuació. D'aquesta llista, les 500 persones participants més ben classificades seran convocades per realitzar la fase de pràctiques.
En cas d'empat de puntuació en la posició 500, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la fase de formació.
 • En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la primera prova de la fase d'oposició.

Descarga las bases para Mosso d'Esquadra (año 2011)

 

Descarga las bases correspondientes a la Convocatoria de plazas para Mosso d'Esquadra (año 2020) pulsando la imagen o desde este mismo enlace [+]


 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable                   
*