Visitanos en Facebook!!!!

Sirh
Soluciones Integrales
Recursos Humanos    

 

 

 

 

Convocatoria oposiciones Mossos d'Esquadra

La siguiente recopilación tiene carácter informativo, para obtener datos oficiales consulta las bases. La información presentada esta verificada según Generalitat de Catalunya (2011).

 

Este proceso se divide en tres fases:

Fuente: Generalitat de Catalunya
Fuente: Generalitat de Catalunya

La primera fase (1F) consta de diferentes pruebas:

 

Primera prueba, consta de la siguientes subpruebas:

 • Conocimientos
 • Aptitudinales
 • Personalidad

Segunda prueba:

Pruebas físicas:

 • Circuito de Agilidad
 • Cursa llançadora

+ Comprobación de los datos antropométricos

 

Tercera prueba:

Catalán:

 • Expresión oral
 • Expresión escrita

+ Comprobación causas de exclusión médica

 


Cuarta prueba:

Adecuación psicoprofesional

 • Pruebas psicotécnicas
 • Entrevista
La segunda fase (2F) es la..

Superación curso selectivo de formación básica policial en el ISPC

 
La tercera fase (3F)

Prácticas en un lugar de trabajo determinado por la Dirección de General de Policía.

 

Bases provisión plazas Mossos d´Esquadra

Requisitos

Pulsa sobre las pestañas para ir visualizando los contenidos que te interesen.
 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Posseir el títol de graduat/ada en ESO, EGB, FP 1 o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 • Haver complert 18 anys i no haver complert 35 anys.
 • Alçada mínima 1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
 • No estar inclòs/a en cap causa d'exclusió mèdica de les que estableix  l'annex 5 de les bases de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.
 • Satisfer la taxa establerta.
 • Prendre el compromís de portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos  equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 • Els requisits (excepte la possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor o equivalent) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds  i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari/ària, llevat del requisit de l'edat.

Primera fase

1ª prueba: Conocimientos, Aptitudinales y Personalidad

Test de 50 preguntes en relació amb el temari que s'inclou a l'annex 3 de les bases de la convocatòria.
Puntuació: 0-10 punts - Mínim 5 punts per superar la prova


Bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
Puntuació: 0-10 punts - Mínim 5 punts per superar la prova

Subprova orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.
Qualificació: apte/a o no apte/a

Consultanos sin ningún compromiso

 

Aptitudinales, Personalidad...Si quieres más información de cómo preparalas y de como te podemos ayudar, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

Oposiciones Policiales y Bomberos

2ª y 3ª prueba: Pruebas físicas y Catalán  + (Datos Antropométricos y Revisión Médica)

Exercicis que composen aquesta prova:

 • 1r exercici: circuit d’agilitat
 • 2n exercici: cursa llançadora

Descarregat pdf amb la descripció i gràfics de la realizació d'ambdues proves des d'aquest enllaç [+]

 

 

A tenir en compte:

 • Per fer la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.
 • No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis.
 • Les persones aspirants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per al desenvolupament dels exercicis.
 • La persona aspirant que no faci algun dels exercicis o faci 2 nuls a l'exercici d'agilitat serà exclosa del procés selectiu.
 • Cadascun dels exercicis es valorarà d'acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sexe, agrupades per franges d'edat: de 18 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys.


Puntuació

 • Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.
 • La puntuació final s'obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics.
 • Per superar la prova s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • Es comprovarà en una única crida, en un dia i una hora determinats, que es compleixen els requisits mínims d'alçada i d'índex de massa corporal.
 • Seran excloses les persones que no compleixin el requisit d'alçada establert (1,65 m els homes i 1,60 m les dones).
 • Seran excloses les persones que tinguin l'índex de massa corporal (IMC) de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30: IMC = Pes en kg / Alçada en metres (al quadrat)
 • Aquesta comprovació es realitzarà de forma independent durant la realització de la prova física i, si escau, paral·lelament al desenvolupament de la comprovació de les causes mèdiques d'exclusió.

1a part: expressió escrita   

 • S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió.
 • Durada màxima: 1.30 hores


2a part: expressió oral   

 • S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.
 • Durada màxima: 10 minuts

 


    La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
    Exempció: acreditació documental d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d'acord amb la normativa vigent.

 

Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques

 • Aquesta comprovació comportarà un reconeixement mèdic. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i les hores que es determinin.
 • A l'inici del reconeixement mèdic, s'haurà de contestar un qüestionari mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics. La no formalització del qüestionari, així com l'omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà l'exclusió automàtica del procés selectiu.
 • Aquesta comprovació es farà després de la prova física.

 

 

4ª prueba: Adecuación psico-profesional

Adequació psicoprofessiona, consta de dues proves:

 • Primera subprova - Proves psicotècniques
 • Segona subprova - Entrevista

Trobaràs més informació de les subproves en les següents pestanyes.

Orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Un cop avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de fer l'entrevista i es publicarà la llista de les persones aspirants convocades.


Nota de recopilació: Ens ve a dir que aquestes proves son eliminatòries, ja que es fa una tria "el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants ha de fer l'entrevista".

Consistirà en una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques amb vista a determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

Consultanos sin ningún compromiso


Psicotécnicos de personalidad y preparar la Entrevista para Mosso d'Esquadra son dos capítulos claves para llegar a tu objetivo. Estos escollos se presentan al final de la primera fase, con mucho camino ya realizado, no puedes fallar......Si quieres información para mejorar tus posibilidades y averiguar como podemos ayudarte, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

Segunda y Tercera fase

 • Consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica policial d'una durada no superior a nou mesos.
 • S'avaluarà, de manera independent, tant l'assoliment del nivell acadèmic com l'adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • En quedaran exemptes les persones aspirants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, haver superat i obtingut el diploma d'un curs de  la mateixa durada i del mateix contingut impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Per superar el curs de formació bàsica s'haurà d'obtenir una puntació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l'avaluació acadèmica i la qualificació d'apte/a en l'avaluació del perfil de competències i actituds de servei.
 • Les pràctiques són de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu.
 • Es portaran a terme prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l'obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.
 • La qualificació d'aquesta fase serà d'apte/a o no apte/a.
Oposiciones Policiales y Bomberos
Información sobre Oposiciones Policiales y Bomberos
Descarga las bases para Mosso d'Esquadra (año 2011)

 

Descarga las bases correspondientes a la Convocatoria de plazas para Mosso d'Esquadra (año 2011) pulsando la imagen o desde este mismo enlace [+]