Visitanos en Facebook!!!!

Sirh
Soluciones Integrales
Recursos Humanos    

 

 

 

 

Documento para imprimir


Temari Guàrdia Urbana de Barcelona 2020

 

 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”.

 

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

 

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

 

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

 

6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’Ordenament Jurídic Comunitari: Dret originari i Dret derivat.

 

7. Coneixement de la ciutat des de l’1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

 

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

 

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

 

10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.

 

11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

 

12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

 

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

 

14. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

 

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d’odi. 

Bases Guardia Urbana de Barcelona

BASES GUB (2020)

 

 

 

Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant oposició lliure de 282 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.             

  

  

Hacemos formación a medida para diferentes puestos de Administraciones públicas.

 

Solo tienes que consultarnos tu necesidades y nosotros te damos soluciones.

 

 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable