Pruebas de personalidad GUB 2019

Psicotécnicos de personalidad

 

 

Pruebas de personalidad evaluadas:

  1. Psicopatologías
  2. Personalidad
  3. Competencias profesionales

 

 EXTRACTE DE LES BASES RESPECTE LES PROVES DE PERSONALITAT:

 

"Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

  • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
  • Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu."

 

 

Cambios en el orden de las pruebas de Guardia Urbana desde 2018

 

 

 

 

Ha habidos cambios en la distribución de las pruebas de GUB: inicialmente las pruebas de personalidad formaban parte de la quinta prueba, --posterior a las pruebas físicas-- pero desde la oposición del 2018 se realiza junto la prueba de teoría, cultura general y psicotécnicos aptitudinales.