Visitanos en Facebook!!!!

Sirh
Soluciones Integrales
Recursos Humanos    

 

 

 

 

ESTAMOS ACTUALIZANDO LAS BASES GUB 2018.

Básicamente se han producido tres cambios:

- Tema 15. Se ha incluido: Los delitos de violencia de género.

- En las físicas se ha sustituido el dinamómetro por el press de banca.

- Se ha incluido puntuación según competencias en la valoración psicotécnica de personalidad.

 

En breve incluiremos estas modificaciones para que puedas realizar las consultas correctamente.

 

Gracias.

Resumen genérico bases Guardia Urbana de Barcelona

La siguiente recopilación es un extracto tiene carácter informativo y facilitar los datos más importantes, para obtener datos oficiales y completos siempre consulta las bases de los documentos oficiales. Esta guía tiene por objeto darte una visión global y una lectura rápida de lo que es esta oposición y que se ha de tener en cuenta.

 

Si quieres acceder a las últimas bases publicadas, puedes acceder desde este enlace [+]

 

La única diferencia incluida en la convocatoria de 2017, es que se ha incluido además de la prueba Cultural, un Temario.

 

Este proceso se divide en tres fases:

Fuente: elaboración Sirh.es (c)
Fuente: elaboración Sirh.es (c)

La primera fase (1F): Fase de Oposición consta de diferentes pruebas:

 

Primera prueba: Cultural + Temario

 

Segunda prueba: Aptitudinales

 

Tercera prueba: Catalán

 

Cuarta prueba: Aptitud física:

 • Circuito de Agilidad
 • Tracción general
 • Cursa llançadora

Quinta prueba:

 • Personalidad
 • Competencias
 • Rasgos clínicos
 • Entrevista
Sexta prueba: Revisión Médica

 

La segunda fase (2F): Fase de Formación

Superación curso selectivo de formación básica policial en el ISPC

 

 

 

 

 

La tercera fase (3F): Fase de prácticas

12 meses de prácticas en Unidades Operativas Policiales de GUB divido en dos periodos que se realizan en dos unidades policiales diferentes

 

 

 

Bases plazas Agente de la Guardia Urbana de Barcelona

Requisitos

Pulsa sobre las pestañas para ir visualizando los contenidos que te interesen.
 • Classe de personal: Funcionari de carrera.
 • Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials.
 • Categoria: Agent de la Guàrdia Urbana.
 • Grup de titulació: Grup C, subgrup C2.
 • Nivell: 16.

El sistema de selecció d'aquesta convocatòria és el d'oposició lliure.

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

 

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

 

c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.

 

g) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

 

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.

 

i) Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A2 i BTP. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. D'altra banda, les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

 

j) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.

 

k) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

l) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4.

 

3.2. Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisits especificats a l'apartat i). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

 

 • Web http://www.bcn.cat / l'ajuntament a un clic! / Oferta Pública.
 • A través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, web www.bcn.cat / Tràmits /Ciutadans/Tràmits per fets vitals /...treballar / Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció a la Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Primera fase: Fase de Oposición

1ª, 2ª y 3ª prueba: Cultural, Aptitudinales y Catalán

Obligatòria i eliminatòria.


Aquest prova es puntuarà amb el promig de les puntuacions de les següents subproves a) de Cultura general i b) teòrica, les característiques de les quals s'especifiquen a continuació.


a) Subprova Cultura General. Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.


La subprova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 12 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 6 punts.

b) Subprova Teòrica. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test(màxim 75 preguntes) relaciones amb els temari que figuren a l'Annex 2.


Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

La subprova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 12 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 6 punts.

Obligatòria i eliminatòria.

 

¿Qué es valora?

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants.

 

 

Aquests tests valoraran:

 • l'aptitud verbal,
 • numèrica i
 • el raonament abstracte, respectivament.

 

Descripció de les proves:

Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

 

 

Resultats i eliminació:

La nota final serà la mitjana de la puntuació aconseguida en els tres tests que seran valorats cada un d'ells de 0 a 10 punts. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun d'ells; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció. 

 

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Dues parts:

 

Primera part:

S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

 

Segona part:

 S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

 

Duració:

La durada màxima d'aquest exercici serà de 90 minuts.

 

Resultats i eliminació:

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

4.5. Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 8.3.

 

Legislació que regula la exempció:

Als efectes d'aquesta exempció, i d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya i l'article 16.2.c del Decret 233/2002, les persones aspirants hauran de presentar o annexar en document PDF dins el termini de presentació de sol·licituds i juntament amb aquesta, un dels documents següents:

 

Documents acreditatius per la exempció:

 • Còpia annexada en document PDF o fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
 • Còpia annexada en document PDF o fotocòpia de la documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
 • Còpia annexada en document PDF o fotocòpia de la documentació que acrediti que la persona aspirant ha superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic.

On presentar aquesta documentació

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

 • Enviant-la per correu electrònic a l'adreça planificacio@bcn.cat fins a 7 dies abans de la prova, indicant en l'assumpte: "100 places agent GUB-2015: Català".
 • Fins a 7 dies previs a la data de realització de la prova, presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals situats en les OAC indicades a l'annex 4 de la present convocatòria.
 • El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana, aportant la corresponent fotocòpia.

 

Consultanos sin ningún compromiso

 

Para la oposición de Guardia Urbana de Barcelona, ofrecemos formación de la prueba teórica en dos formatos [+], en función de tu tiempo y tus necesidades.

 

Oposiciones Policiales y Bomberos

Consultanos sin ningún compromiso

 

Aptitudinales (proves verbal, numériques i abstractes). Si quieres más información de cómo preparalas y de como te podemos ayudar, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

Oposiciones Policiales y Bomberos

4ª , 5ª y 6ª prueba: Aptitud física, Personalidad + Competencias + Entrevista y Revisión Médica

Obligatòria i eliminatòria.


[...] només passaran a la 4a prova les 700 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 700, passaran a la 4a prova totes aquelles persones empatades en aquesta puntuació.


Objecte de la prova.

Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d'altres, la força estàtica màxima; la potència aeròbica màxima i l'agilitat de les persones aspirants.


Realització de la prova.

 • Per a la realització d'aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes. En aquest ha de constar explícitament que: "es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'Annex 1 de la convocatòria per a la cobertura de 100 places d'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona-2015". La no presentació de l'esmentat certificat comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
 • [...]


Valoració de la prova.

 • Les característiques de cada exercici i els barems de puntuació segons edat i sexe es troben a l'annex 1 d'aquestes bases.
 • A efectes del barem, l'edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.
 • El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la tracció general, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d'agilitat, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final.
 • Cada una d'aquestes subproves serà valorada de 0 a 6 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d'acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf. En cadascuna de les subproves de les que consta l'exercici, la persona aspirant haurà d'arribar a les marques d'exigència d'1 punt, segons barem, per tal que la seva nota sigui considerada.
 • En l'exercici en el que hi hagi més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots.
 • Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova suposarà la consideració de NUL de la prova corresponent (NUL= 0).
 • Si el Tribunal determinés fer proves antidopatge en el transcurs de les proves físiques, el fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-s'hi, seran motius d'exclusió del procés selectiu.
 • Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i l'aprovaran les persones que aconsegueixin, en nota transformada, un mínim de 4 punts en una escala de 0 a 6.

 

Obligatòria i eliminatòria.


[...] només passaran a la 5a prova les 350 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 350, passaran a la 5a prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

 

Proves a realitzar:

Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran:

 • els trets de personalitats bàsics,
 • els trets clínics de la persona aspirant,
 • la seva adaptació personal i social a l'entorn i
 • el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Que mesura cada qüestionari:

Els qüestionaris que s'administraran són:

 • Un de competències professionals,
 • un de trets de personalitat i
 • un de trets clínics.

Entrevista:

Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s'integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.


En funció d'aquesta adequació, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

 

 

Obligatòries i eliminatòries.


Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 5a prova, realitzaran les proves mèdiques les 100 millor classificades segons l'ordre de puntuació a que fa referència el primer paràgraf de la base 8.5. d'aquesta convocatòria.

 

[...]


Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.


Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per personal mèdic col·legiat, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

 

Consultanos sin ningún compromiso

La Entrevista no es sólo un mera prueba. Antes de de someterte a ellas, los psicólogos de la oposición estudian lo que has respondido en los psicotécnicos de Personalidad  (Rasgos de Personalidad), Competencias ( habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió).

 


La Entrevista para Agente de la Guardia Urbana de Barcelona al ser una prueba eliminatoria, es muy importante. Puede dar al traste con todo tu  esfuerzo sino la preparas de forma seria.
Estos escollos se presentan al final de la primera fase, con mucho camino ya realizado, no puedes fallar......Si quieres información para mejorar tus posibilidades y averiguar como podemos ayudarte, no dudes ponerte en contacto con nosotros [+]

 

 

Oposiciones Policiales y Bomberos

Segunda y Tercera fase: Fase de Formación y Fase de prácticas

 

Fase de formació (curs selectiu).

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

 

Exempcions:

Queden exempts de fer-lo les persones aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat. En el seu cas, aquest document acreditatiu s'haurà d'entregar en el termini màxim dels vint dies naturals a que fa referència l'anterior base 9.


[...]


Durant el curs a l'Escola de Policia de Catalunya les persones alumnes poden ser sotmeses a les proves mèdiques que s'estimin oportunes, entre les quals es durà a terme una analítica de sang i/o d'orina, per comprovar que cap d'elles no es troba inclosa en alguna de les causes d'exclusió mèdica.

 

Valoració:

El curs selectiu el valorarà l'Escola de Policia de Catalunya. Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

 

[...]

 

Fase de pràctiques.

Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades.


[...]

 

Com es realitzen aquestes pràctiques:

Al llarg d'aquest temps, l'avaluació es desenvoluparà en dos períodes i dues Unitats diferents. En cada cas, les persones aspirants disposaran d'un tutor/a per tal d'avaluar el seu procés de pràctiques.

 

Qué es té en compte per avaluar als aspirants:

Les persones aspirants seran avaluades al final de cada període pel seu tutor/a mitjançant un informe d'avaluació que recollirà el nivell de coneixements assolits per la persona aspirant en el seu lloc de treball, així com les característiques personals d'adaptació a l'organització i a la tasca policial; en aquest sentit es valorarà les competències següents:

 

Habilitats socials, transmissió d'informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, autocontrol i resistència a la pressió i capacitat tècnica.

 

Aquesta darrera es desglossarà en les competències tècniques: Policia administrativa, seguretat ciutadana, policia de trànsit i policia assistencial.

 

Qualificació de la fase de práctiques:

Finalitzada la fase de pràctiques, la valoració final de cada persona aspirant serà exposada al Tribunal, que establirà la qualificació d'apte/a o no apte/a.

 

Important: Permisos a tenir per poder iniciar les pràctiques:

Per poder iniciar aquesta fase, les persones aspirants hauran presentat al Departament de Recursos Humans-Desenvolupament Professional, els permisos de conduir BTP i A2 en els terminis assenyalats a la bases 3.1.i) amb el compromís de tenir-los vigents mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana. La no presentació d'aquests permisos comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

 

Consultanos sin ningún compromiso

También podemos ayudarte a superar esta fase. En ocasiones el proceso puede verse afectado por la valoración que pueda hacer un instructor y psicólogos en el ISPC.

 

 

A través del coaching [+] encontramos tus puntos "vulnerables en el ISPC" y elaboramos estrategias para mejorar esos aspectos que ponen en duda la superación de esta fase.

 

 

Oposiciones Policiales y Bomberos

¿Quieres conocer que opciones tienes para preparar tu oposición para Guardia Urbana de Barcelona?

A través del siguiente enlace accede a toda la información.