CURSO INGLÉS GUARDIA URBANA

TERCERA PRUEBA GUB I POLICÍAS LOCALES


Hemos organizado un curso de inglés enfocado única y exclusivamente a la prueba de las oposiciones policiales

 

                             Horario:  miércoles tarde de 17h a 19h.

 

Se trabajarán preguntas en función de los diferentes niveles, para obtener hasta la máxima nota de 5 puntos.

 


Bases de la convocatoria

7.1.3. Tercera prova: Prova de coneixements de llengua anglesa (de caràcter voluntari i no eliminatori)

 

Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), que els permetrà millorar fins a 5 punts la nota final de l'oposició. Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.

 

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.

 

 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable                   
*