Oposiciones Bomberos

 

 

 

 

 

Todas las puebas de la oposición son importantes, por eso facilitamos a nuestros alumnos todos los servicios y ayudas que pueden requerir a lo largo de este proceso.

Temario, pruebas y requisitos

Resultados

En esta oposición hemos ayudado a preparar las pruebas de personalidad y la entrevista con un resultado muy positivo. El 86% de las personas que se han preaparado con nosotros ha conseguido superar estas pruebas.

 

Si tienes interés en preparar la entrevista para cuerpos de Bomberos, Guardia Urbana, Policías Locales o Mossos d'Esquadra puedes pedir más información y contactar desde este mismo enlace [+]

Requisits de participació de les persones aspirants al cos de bombers

 

3. Requisits de participació de les persones aspirants

3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat/da de dret, i els seus descendents i els descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/des de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s'escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva cònjuge.

 

b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

 

c) Haver complert els 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

 

d) Posseir el títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria, graduat/da escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d' Educació, Cultura i Esport.

 

e) No haver estat acomiadat/da ni separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/39 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7920 - 18.7.2019 CVE-DOGC-A-19196016-2019 nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

 

f) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe C.

 

g) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4

 

3.2. Tots els requisits anteriors han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

 

 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable                   
*