SEMINARIO COMPETENCIAS PROFESIONALES - BOMBEROS

- Ajuntament de Barcelona-

 

 

 

1. Seminario de competencias profesionales, máximo 12 alumnos, pendientes de fechas, en función del proceso de oposición.

 

 

 

 Se realizará la pasación de un cuestionario de competencias profesionales, en el proceso de selección estas competencias puntúan hasta 7 puntos.

 

Oposiciones Bomberos Ajuntament Barcelona 2.015:

Temario, pruebas y requisitos

Ya ha salido la oferta pública que confirma el proceso de selección para 60 plazas de Bomberos de Barcelona 2.015 , tendrás 20 dies naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatòria en el DOGC .

No obstante, al final de este página, te adjuntamos las bases y requisitos del año 2.015 que ya han sido publicados en el BOPB el día 18 de mayo del 2.015 para que conozcas y puedas preparar el temario, las pruebas y los diferentes requisitos necesarios y formar parte en este proceso.

 

Resultados

En esta oposición hemos ayudado a preparar las pruebas de personalidad y la entrevista con un resultado muy positivo. El 85% de las personas con las que hemos colaborado han conseguido superar estas pruebas.

 

Si tienes interés en preparar entrevista para cuerpos de Bomberos, Guardia Urbana, Policías Locales o Mossos d'Esquadra puedes pedir más información y contactar desde este mismo enlace [+]

60 plazas Bomberos de Barcelona

Bases Oferta Pública SPEIS de BarcelonaEnlace: BOPB de 23 de abril de 2.014

 

Mediante el siguiente enlace, puedes acceder al DOGC donde se convocan 60 plazas para Bomberos con del temario y las pruebas de oposición:

 

 

 

Accede a las bases de la convocatoria de Bomberos [+]

 

 


 

 

 

Requisits de participació de les persones aspirants al cos de bombers

 

3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

 

També hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors

 

Igualment, seran admeses, sigui quina sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre 

que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o més grans d’aquesta edat dependents.

 

 

 

b) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 

c) Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

 

d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer 

grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 

homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 

 

 

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

 

f) Tenir una alçada mínima d’1,60 m i no superar 1,95 m, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.

 

g) Estar en possessió del carnet de conduir de la categoria C en vigor.

 

h) Abonar la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb l’ import que es detalla a la base 4.4.

 

 

Tots els requisits anteriors han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir fins a la 

presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos formación a medida para diferentes puestos de Administraciones públicas.

 

Solo tienes que consultarnos tu necesidades y nosotros te damos soluciones.

 

 

¿Te interesa la información sobre oposiciones para cuerpos policiales y bomberos? ¿Quieres recibir noticias y novedades relacionados con la policía y bomberos?
¡¡ Subscribete a nuestro boletín!!
* campo  indispensable